Tag Archives - ML

Chi phí và cách hoạt động của Hệ thống ERP trong doanh nghiệp

Hệ thống ERP là giải pháp hiện đại cho 1 vấn đề bức bối đối với các doanh nghiệp trong nhiều thập kỷ: làm thế nào để hợp lý hóa các quy trình nhân sự, kế toán và các quy trình kinh doanh khác. Chi phí của một dự án ERP khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp, module và mô hình triển khai, tổng chi phí có thể từ dưới $10.000 mỗi năm đến hàng triệu $ hàng năm.